La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de major importància per a aquesta organització.

En el nostre dia a dia ens esforcem per a protegir la privacitat de les dades que ens facilita i  complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

ABP INVESTIGACION DE SINIESTROS SL domiciliada al C/ Balanço I Boter nº 22 2ª Planta 08302 Mataró (BARCELONA), amb N.I.F.: B66215922, telèfon de contacte: 93 159 80 95 i correu electrònic consultas@abpsiniestros.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre a les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Enviament de comunicacions relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o notícies relacionades amb la seva activitat.

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

USUARIS NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

La base per la qual es sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, es troba emparada en:

El consentiment de l’interessat per a:

 • Atendre a les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Enviament de comunicacions relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o notícies relacionades amb la seva activitat.

La negativa a facilitar les seves dades personals comportaria la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

Interès legítim del responsable del tractament.

 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

Obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els següents criteris:

 • El temps necessari per a complir amb les finalitats pels quals van ser recopilats inicialment.
 • Una vegada que les dades deixin de ser necessàries pel tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per a, si escau, posar-les a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, d’acord amb el durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 1. Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i en general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

En el cas que es produeixi aquesta cessió, l’organització es compromet a informar sobre aquests aspectes i recaptar el seu consentiment de manera expressa, tret que es tracti d’una obligació legalment imposada al responsable del tractament.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

8. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa a l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça consultas@abpsiniestros.com , amb assumpte  “BAIXES”.

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i que es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt 1 de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.